مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان:

دکتر احمد غنی پور ملکشاه

دانشیار زبان و ادبیّات فارسی

 
 
 

 تلفن تماس و دورنگار: 35302665ـ011

رایانامه: a.ghanipour@umz.ac.ir