روزها
 
شهریه براساس تعداد دانشجویان کلاس
1
2
3
4
5  & +
 دوره
فارسی عمومی
ماه
شنبه تا
چهارشنبه
(صبح ها)
 
3500$
 
1800$
 
1300$
 
900$
 
750$
فارسی عمومی دوره فشرده
16 ساعت در هفته
هفته اول و هفته دوم
شنبه تا
چهارشنبه
(صبح ها)
 
380$
 
180$
 
110$
 
80$
 
50$
فارسی عمومی دوره فشرده
16 ساعت در هفته
هفته سوم و هفته چهارم
شنبه تا
چهارشنبه
(صبح ها)
 
820$
 
410$
 
250$
 
200$
 
150$