* دکتر راحله کلانتری، رشتۀ زبان شناسی همگانی                                    

رایانامه: kalantari311@gmail.com

 

 

* دکتر مرضیه حقیقی، رشتۀ  زبان و ادبیّات فارسی 

رایانامه: Marziehhaghighi865@yahoo.com

 

 

* دکتر زهرا مقدسی، رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی 

رایانامه: zahramoghdasi21@yahoo.com

 

 

* دکتر احمد خلیلی، رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی

رایانامه: Ahmad_khalili64@yahoo.com

 

 

 

* دکتر سروناز ملک، رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی

رایانامه: malek.sarvenaz@yahoo.com

 

 

* دکتر سوگل خسروی، رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی

رایانامه: sogol.khosravi@yahoo.com

 

 

 

* خانم مریم فقیه عبدالهی، دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی

رایانامه: m.faghihabdollahi@gmail.com

 

 

 

* خانم میترا برومند، کارشناس ارشد رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

رایانامه: mitra_boroumand90@yahoo.com