* آموزش زبان و ادب فارسی به غیر فارسی زبانان
 
* ایجاد شرایط و فضای مناسب جهت توسعۀ روابط علمی- فرهنگی با دانشجویان سراسر دنیا