مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

دکتر حسین بزرگیان

مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مازندران

اطلاعات بیشتر:

Google Scholar

هیأت علمی دانشگاه مازندران

 

اطلاعات تماس

شماره تلفن دفتر: 01135302677

شماره تلفن همراه: 09113142001

ایمیل: h.bozorgian@umz.ac.ir

آدرس دفتر مرکز آموزش زبان فارسی: مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، روبروی نمازخانه ی ولی عصر، مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان

آدرس گروه زبان انگلیسی:  مازندران، بابلسر، بلوار دانشجو، دانشگاه مازندران، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی