* تهیه و تدوین مجموعه کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 

 

* شناسایی نیازهای پژوهشی مرکز آزفا و انجام پروژه‌های مرتبط با آنها به کمک دانشجویان و استادان گروه‌های  زبان انگلیسی، ادبیّات فارسی و ادبیّات عرب