برای آشنایی با دانشگاه مازندران، فایل زیر را دانلود کنید:

   دانلود : umz_oisc_prospectus_2017.pdf           حجم فایل 6854 KB